Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, kto jest płatnikiem składek

Czy nałożenie na pracodawcę, którego pracownik wykonuje na jego rzecz zadania w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, obowiązku opłacania za niego składki na ubezpieczenia społeczne jest zgodne z ustawą zasadniczą – zdecyduje dziś Trybunał Konstytucyjny