Minister spraw zagranicznych będzie centralnym organem wizowym

Cudzoziemcy nadal będą składali wnioski w konsulatach, ale potem drogą elektroniczną zostaną one przekazane do centrali. Z uwagi na te zmiany konieczne jest określenie nowych zasad wydawania wiz. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłosiło do konsultacji społecznych dwa projekty rozporządzeń w sprawie procedur udzielania zezwoleń na pobyt w Polsce.