Wpłatę do PPK pobiera się w terminie wypłaty wynagrodzenia

Spółka podlegająca IV etapowi wdrożenia PPK zatrudnia m.in. zleceniobiorcę. W efekcie nie podlega on z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Otrzymuje on wynagrodzenie co drugi miesiąc. Co drugi miesiąc wynagrodzenie pobiera również jeden z członków rady nadzorczej spółki opłacany za pełnienie tej funkcji. Czy tak ustalone terminy wypłat mają wpływ na obowiązek zawarcia dla tych osób umowy o prowadzenie PPK?